Competentieprofiel Kwaliteitstherapeuten

Dit competentieprofiel is een aanvulling op het reglement en maakt er onderdeel van uit. Omdat het competentieprofiel steeds in ontwikkeling blijft is het noodzakelijk deze op een aparte pagina te plaatsen i.p.v. in het reglement zelf. In dit competentieprofiel zijn punten opgenomen die niet direct gaan over competenties maar betrekking hebben op professionele praktijkvoering.

Beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten is een beroepsorganisatie waar unidisciplinaire en multidisciplinaire complementaire therapeuten zich kunnen aansluiten. Dit beroepscompetentieprofiel heeft zowel betrekking op de competenties van psychosociale therapeuten en medisch sociale therapeuten. Het is mogelijk dat een therapeut zowel psychosociaal als medisch sociaal werkt.

Waar dit profiel afwijkt van het reglement is dit profiel leidend.

1. Complementaire beroepsopleiding NLQF 6 conform

Een Kwaliteitstherapeut voldoet aan het GRO Basis BeroepsCompetentieProfiel (BCP) NLQF 6 conform + aan de  PLATO-norm

Dit kan op 3 manieren:

 • Een 4-jarige complementaire beroepsopleiding 240 ECTS hbo conform niveau (geaccrediteerd door CPION, SNRO, SKB) waarin de MBK / PsBK PLATO is opgenomen. Ook kan een beroepsopleiding + een elders gevolgde MBK / PsBK PLATO volstaan als aan 240 ECTS is voldaan.
 • Een complete set competenties in de complementaire zorgsoort van de behandelaar d.m.v. een door NCP NLQF of door GRO (gelijkwaardig instituut) op minimaal NLQF niveau 6 (conform) ingeschaalde complementaire beroepsopleiding die minimaal voldoet aan de Toelatingsvoorwaarden voor de kwaliteitsregisters van het RBCZ + een opleiding MBK / PsBK PLATO.
 • Een reguliere opleiding in de zorg zoals hier vermeld + minimaal een 1.5 jarige erkende complementaire beroepsopleiding. Er is door de reguliere opleiding vrijstelling van de MBK / PsBK PLATO én er wordt voldaan aan de therapeutische vaardigheden uit het GRO Basis BeroepsCompetentieProfiel (BCP)
2. Meerdere modules?

Het kan zijn dat je meerdere kortere modules (blokken) hebt gevolgd. Het bij elkaar nemen van deze opleidingen wordt ‘stapelen’ genoemd. Het stapelen van opleidingen wordt bij de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten niet toegejuicht. Omdat het niet volledig uitgesloten wordt volgen hieronder enkele voorwaarden:

1. Alle opleidingen voldoen aan kwaliteitsstandaarden waar de screening commissie mee akkoord gaat. De opleidingen dienen door GRO, CPION, SNRO, SKB, door RBCZ erkende beroepsorganisaties of door koepels erkend te zijn.

2. De opleidingen hebben een verschillende inhoud en zijn samen verantwoordelijk voor jouw complete therapeutische vorming. Bijvoorbeeld: het volgen van 3 opleidingen technieken hypnose, met ongeveer dezelfde inhoud vullen elkaar niet aan maar herhalen elkaar en zorgen niet voor een volledige vorming van het hypnotherapeut-schap. Alleen als het ”stapelen” gezorgd heeft voor een verantwoorde en kwalitatieve vormgeving van het therapeutschap kan de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten waarborgen dat de therapeut voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van het competentieprofiel. Voor meer inzicht in wat deze therapeutische vorming inhoudt verwijzen we je naar onderdeel therapeutische vorming.

3. Korte opleidingen/cursussen en bijscholingen mogen niet meegeteld worden.

4. Het moet gaan om afgeronde vakopleidingen op hbo-niveau, deelcertificaten kunnen niet meegeteld worden.

5. Over verschillende disciplines gestapelde diploma’s is niet mogelijk.

3. PLATO norm

Van elke Kwaliteitstherapeut wordt geëist dat zij een opleiding Medische Basiskennis en/of een opleiding Psychosociale Basiskennis hebben gevolgd die voldoet aan de PLATO-eindtermen of vrijstelling heeft hiervoor. Dit kun je controleren door het bestand ‘MBK PsBK vervanginglijst’ onderaan deze website te bekijken. Of je opleidingen voldoen aan de PLATO richtlijnen kun je controleren op de certificaten die je ontvangen hebt van deze opleidingen of door te kijken op de website van de instituten die deze opleidingen geven. Een goed opgeleide zorgaanbieder zal sneller de grenzen van zijn/haar kunnen herkennen en doorverwijzen als een behandeling niet meer verantwoord is. Het is belangrijk de beperkingen van je therapeutschap te kennen en in de praktijk goed te handelen als iets buiten je behandelgebied valt. Bijvoorbeeld: Een complementair behandelaar mag nooit diagnoses stellen en moet altijd doorverwijzen naar de huisarts als er aanwijzingen zijn dat de cliënt in kwestie bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen heeft. Deze klachten vallen buiten de reikwijdte van de capaciteiten van een complementair behandelaar. Om blijvend te voldoen aan het competentieprofiel moet de therapeut de PLATO kennis elk jaar up to date houden door deze bij te scholen.

4. Erkende opleidingen

Opleidingen zijn GRO-erkend gatregisteropleidingen.nl / kunnen erkend zijn door CPION, SNRO of SKB.

5. Jeugdzorg

Om ingeschreven te kunnen worden in het speciale kinder- en jeugdtherapeuten register moet aan de voorwaarden voldaan zijn zoals omschreven in de ‘Toelatingsvoorwaarden voor de kwaliteitsregisters’ van het RBCZ.  De ‘Toelatingsvoorwaarden voor de kwaliteitsregisters’ van het RBCZ vind je hier

6. Therapeutische vorming

Om te voldoen aan het competentieprofiel moet je als behandelaar een kwalitatieve en volledige therapeutische vorming kunnen onderbouwen. Deze therapeutische vorming is ontstaan door je opleiding(en) en door je praktijkervaring (therapeuten dienen voor voldoende werkervaring minimaal 600 uur per jaar aan praktijkuren te maken conform het reglement) en bestaat uit de volgende onderdelen:

1: Theoretische kennis. Het is belangrijk specifieke kennis te hebben over je eigen vakgebied. Bijvoorbeeld: een hypnotherapeut begrijpt precies wat hypnose en regressie is, hoe het in theorie werkt en het in theorie voor ingezet kan worden.

2: Praktische uitvoering behandelvorm. Je dient geleerd te hebben je technieken aantoonbaar in de praktijk te kunnen toepassen. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut beheerst de basis technieken hypnose en weet tijdens de gesprekken met de cliënt hoe in te spelen op de actualiteiten in de casus.

3: Planmatig werken. De behandelaar sluit een behandelovereenkomst met de cliënt en heeft van te voren een duidelijk plan van aanpak.

4: Therapeutische relatie. De behandelaar is in staat een verstandige therapeutische relatie met de cliënt te onderhouden en respecteert de beperkingen van deze relatie.

5: Hulpvraag formuleren en behandelplan vormgeven. De therapeut is in staat een hulpvraag te formuleren en daarop volgend een behandelplan op te stellen. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut constateert (let op: een complementair behandelaar mag geen diagnose stellen, dit doet de huisarts!) dat de cliënt hulp nodig heeft bij pleinvrees en stelt een behandelplan op om samen met de cliënt te werken aan herstel van deze klacht.

6: Evaluatie en reflectie. Je moet als therapeut in staat zijn je behandeling en sessies te evalueren en kritisch te kunnen reflecteren op de aanpak en eigen handelen. Bijvoorbeeld: gedurende de behandeling maakt de hypnotherapeut de balans op, hoe gaat het met de therapie en hoe is de uitwerking op de cliënt? Hoe is de interactie tussen cliënt en de hypnotherapeut? Zijn er verbeterpunten?

7: Indicatiestelling. Dit is het eerste contact dat de behandelaar heeft met de cliënt voorafgaand aan de behandeling. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut brengt bij het eerste ‘intakegesprek’ grofweg in kaart wat het doel is van de behandeling van de cliënt.

8: crisisinterventies. Bij een mogelijke onhoudbare toestand tijdens of voorafgaand aan de handeling is de therapeut in staat om een interventie te plegen. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut ondervindt dat de cliënt verslavingsproblematiek heeft die zo disruptief is dat de cliënt (en de behandeling) zo niet verder kan. De hypnotherapeut legt tijdens een interventie uit aan de cliënt en mogelijk ook aan zijn of haar familie/directe omgeving, dat de cliënt hiervoor geholpen dient te worden door specialisten in een verslavingskliniek.

9: Kennis van de beroepspraktijk, praktijkvoering en juridische aspecten. De behandelaar begrijpt wat een degelijke praktijkvoering inhoudt, werkt beroepsmatig en begrijpt de juridische verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit het voeren van een complementaire praktijk.

10: Samenwerking met andere beroepsbeoefenaren. De behandelaar onderhoudt contact met collega’s in het veld die aan het competentieprofiel voldoen. De behandelaar en zijn/haar cliënten halen daar profijt uit. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut loopt tegen klachten van de cliënt aan die hij als lichaamsgericht beschouwt. Vervolgens verwijst de hypnotherapeut de cliënt door naar een holistische masseur die de behandeling van deze client overneemt.

7. Professioneel gedrag

De screening commissie beoordeelt tijdens het screening proces of de therapeut heeft geleerd om zich professioneel te gedragen. Als een therapeut zich tijdens het screening proces onbeleefd, ongepast of buitensporig gedraagt dan kan dit reden zijn voor de screeningcommissie om te twijfelen aan de professionaliteit van de therapeut. Als een therapeut niet geleerd heeft om zich professioneel te gedragen terwijl deze in functie is dan kan dit reden zijn om een therapeut niet toe te laten. Hetzelfde geldt voor therapeuten die al Kwaliteitstherapeuten zijn: bepaald gedrag kan reden zijn om de erkenning van deze therapeut in te trekken. Het contact tussen de Kwaliteitstherapeut en beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten is professioneel van aard: de therapeut en de beroepsorganisatie zijn een gelijkwaardige zakelijke overeenkomst aangegaan. Contact tussen een Kwaliteitstherapeut en beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten is zakelijk contact tussen twee rechtsvormen vertegenwoordigd door personen in functie.

8. Zorgverzekeraars

Elke therapeut die voldoet aan het competentieprofiel begrijpt dat zijn of haar cliënten de behandelingen gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen door de volgende zorgverzekeraars:

De Friesland Zorgverzekeraar, Coöperatie VGZ, Bewuzt, IZ,  IZA, Zekur, UMC, United Consumers, Univé, Aevitea

De Kwaliteitstherapeut respecteert de zorgverzekeraar en houdt zich aan de eisen die deze zorgverzekeraars stellen. Beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten waarborgt deze eisen zodat jij onbezorgd je praktijk kunt voeren. Mocht de beroepsorganisatie wat betreft je werk of je praktijkvoering iets opmerken dat niet voldoet aan de eisen van zorgverzekeraars, dan gaat de beroepsorganisatie een gesprek met je aan waarin zij met je zullen doornemen wat er eventueel aangepast kan worden. De stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten garandeert dat het nooit meer eisen aan je praktijk zal stellen dan strikt noodzakelijk. Het is belangrijk dat je als behandelaar let op wat er wel of niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Als je beroepsorganisatie je heeft uitgelegd dat een bepaalde behandelvorm niet wordt vergoed door een van de zorgverzekeraars, moet dit duidelijk worden gecommuniceerd naar je klanten. Zodoende komen er geen onterechte vragen voor vergoedingen voor uitgesloten behandelvormen binnen bij de zorgverzekeraar. Voor een actueel overzicht van welke prestatiecodes door welke zorgverzekeraar worden gedekt verwijzen we je naar het vergoedingen overzicht in je account op kwaliteitsysteem.nl

9. btw

De stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten garandeert geen btw-vrijstelling.

10. Inrichting praktijkruimte

Je praktijk moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het is begrijpelijk dat dit enige onzekerheid voor je oplevert. De visitatie commissie staat je graag bij en heeft voor iedere situatie handige tips en manieren om deze regels op een eenvoudige manier toe te passen. Je kunt deze regels nalezen in het Reglement onderaan deze website. Je kunt ook het Visitatieplan raadplegen dat je kunt vinden in je account. Alle Kwaliteitstherapeuten hebben een visitatie plicht en moeten gevisiteerd worden door 2 visiteurs. Indien je elders recent gevisiteerd bent en dit kunt aantonen met een positief verslag dan kun je vrijstelling krijgen van de visitatieverplichting.

In het kort waar een praktijk aan moet voldoen:

 • De praktijk moet hygiënisch zijn
 • Er moet een toilet aanwezig zijn
 • Er moet een wachtruimte zijn (tenzij aangetoond wordt dat deze niet nodig is)
 • Gesprekken in de behandelruimte moeten niet kunnen worden gehoord of gezien als je niet in de ruimte aanwezig bent
 • De jaarlicentie is op een duidelijke plaats in de praktijk zichtbaar
 • Het GAT-bewijs van inschrijving (indien hier geregistreerd) is op een duidelijke plaats in de praktijk zichtbaar, deze is te downloaden vanaf je account.
 • Er moet een brand deken aanwezig zijn in de praktijk
 • Er moet een bij voorkeur digitaal cliënten dossier ingericht zijn die volgens de AVG richtlijnen wordt bewaard (in een bij voorkeur brandveilige kluis of dossierkast)
 • Er moet een duidelijk aangegeven vluchtroute zijn in geval van brandgevaar indien je in een groot gebouw werkt of als er geen duidelijke uitgang is uit het praktijkgebouw.
 • Een minderjarigen toestemmingsformulier moet voorhanden zijn
 • Een behandelovereenkomst moet voorhanden zijn
 • Een nota (met K-nummer en RBCZ-nummer) moet voorhanden zijn

Voor als de visiteurs langskomen:

 • Het diploma van de complementaire hoofdleiding moet aanwezig zijn ter inzage
 • De diploma(s) van de PLATO-opleidingen(en) moet(en) aanwezig zijn ter inzage

Werk je ambulant?
Dan moet je aantonen dat je tijdens deze behandelingen alle documentatie bij je hebt waarmee je je cliënten informeert over je aansluiting bij de beroepsorganisatie en over je klachtenregeling. Verder moet je als ambulant therapeut andere benodigde documenten voorhanden hebben zoals de behandelovereenkomst en een minderjarigen toestemmingsformulier.

11. Intervisie

Voor Kwaliteitstherapeuten is intervisie verplicht. Het is belangrijk contact te houden met je collega’s en je kennis up to date te houden door de intervisie bijeenkomsten bij te wonen. Vergeet niet dat de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten als jouw beroepsorganisatie verantwoordelijk is voor het handhaven van de kwaliteit van je praktijkvoering.

Intervisie groepjes op locatie in de regio
Misschien heb jij al een leuk intervisie groepje en wil je deze graag behouden. Je spreekt bijvoorbeeld af met vakgenoten uit de regio bij elkaar thuis of bij elkaar in de praktijk. Op deze manier is intervisie zinvol, essentieel en zelfs sociaal. Dit is de klassieke manier van intervisie die ook binnen de beroepsorganisatie gangbaar is.

Wat zijn de basisregels?

 • Elke intervisie groep moet uit tenminste drie therapeuten bestaan
 • Deze therapeuten voeren een behandelvorm uit die hetzelfde of vergelijkbaar is met die van jou
 • Intervisie moet 6 uur per jaar plaatsvinden verspreid over een kalenderjaar
 • Tijdens een intervisie worden besproken cliënten geanonimiseerd behandeld
 • Een intervisie sessie duurt tenminste 2 uur
 • Na elke intervisie sessie upload elke deelnemende kwaliteitstherapeut van de intervisie groep een ingevulde versie van het intervisieverslag in zijn/haar account op de website.

Hoe vind ik mede Kwaliteitstherapeuten om een groepje te starten? Deze kun je vinden op deze website in het menu onder ‘Zoek een Kwaliteitstherapeut’. Je vindt daar een kaartje, met alle Kwaliteitstherapeuten.

12. Bij- en nascholing

Om te voldoen aan het competentieprofiel moet je als therapeut zorgen dat je elk jaar je kennis up to date houdt, dit wordt bij- en nascholing genoemd. Het is noodzakelijk dat je beroepsorganisatie als kwaliteitsbewaker kan garanderen aan  zorgverzekeraars en koepels dat jij als therapeut aan de eisen blijft voldoen. Zodoende kun jij blijvend gedeeltelijke vergoedingen vanuit het aanvullende pakket als service aan jouw cliënten bieden. Het is een mooie optie voor je cliënten! Alle bij- en nascholing die geaccrediteerd is door GRO, CPION, SNRO of SKB (in bepaalde gevallen KTNO) voldoet aan de eisen van het competentieprofiel en is geldige bijscholing. Volg jij de bij- en nascholing bij het instituut van jouw complementaire HBO ”hoofdopleiding” dan is dit altijd goed.  Jaarlijks gaat dit om: totaal 14 vakgerichte uren bij- en nascholing per jaar bestaande uit minimaal 6 uur vakliteratuur, 2 uur vrije invulling, minimaal 6 uur aan vakgerichte bijscholing en daarnaast de PLATO bestaande uit minimaal 2 dagdelen bijscholing MBK/PsBK. Vergeet dus ook niet dat de PLATO kennis up to date moet blijven! Elk jaar wordt er verwacht dat je geldige bijscholing volgt voor de Medische basiskennis en/of de Psychosociale basiskennis. Deze PLATO bijscholing moet altijd erkend zijn door GRO, CPIONSNRO en in bepaalde gevallen CGO.

LET OP: De jaarlijkse vakgerichte bij- en nascholingsuren mag je over 3 jaar uitspreiden. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut volgt een bijscholing NLP van 18 studiebelastingsuren. Dit levert de therapeut voldoende vakgerichte bij- en nascholing op voor 3 kalenderjaren omdat deze 6 uur per jaar vakgerichte bijscholing moet volgen. Daarnaast moet deze therapeut nog steeds 6 uur vakliteratuur lezen, 2 uur vrije invulling doen en 6 uur PLATO bijscholen per jaar. Het is ook mogelijk om in totaal 14 vakgerichte uren te halen per jaar. Dan hoeven de de vakliteratuur en de vrije invulling niet meer gevolgd te worden.

Wat als ik MBK en PsBK heb gedaan?

In dat geval moet je beide PLATO opleidingen bijscholen: per jaar 2 dagdelen MBK bijscholing + 2 dagdelen PsBK bijscholing.

Uiterlijk 01-01-2024 worden de bijscholingseisen verhoogd naar totaal 30 bijscholingsuren per jaar inclusief PLATO.

1 dagdeel = 3 uur (SBU)

13. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Elke Kwaliteitstherapeut kan zich met korting aansluiten bij de GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. De GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijk Wkkgz geschilleninstantie voor complementaire therapeuten. Als een van je cliënten een klacht heeft over de behandeling dan heeft deze de mogelijkheid deze in te dienen bij GAT (indien geregistreerd bij GAT). De GAT-klachtenfunctionaris zal met jou en je cliënt in gesprek gaan met als doel samen tot een oplossing te komen. Sinds de invoering van de wet Wkkgz is het wettelijk verplicht dat jij als therapeut deze service aan je klanten biedt.

14. Een onafhankelijke geschillencommissie

Om te voldoen aan het competentieprofiel dien jij aangesloten te zijn bij een volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. De Wkkgz geschillenregeling is via beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten collectief geregeld bij de GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Mocht een cliënt een klacht hebben over je behandeling dan kan deze de klacht neerleggen bij de GAT die deze klacht bij de volledig onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris brengt. Dat is de klachtenregeling. Mocht de GAT-klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komen samen met jou en je cliënt dan heeft de klager de gelegenheid de klacht, die nu een geschil is geworden, voor te leggen aan de geschillencommissie. Dit is de geschillenregeling. De klager dient om deze stap te nemen het klachtengeld te betalen aan de commissie. Dit klachtengeld krijgt de klager terug als deze in het gelijk wordt gesteld. Deze commissie kan vervolgens tot zes weken de tijd nemen om te oordelen en te komen tot een bindend advies. De proceskosten hiervoor kunnen aanzienlijk zijn. Het oordeel van de geschillencommissie kan bestaan uit een schadeclaim die kan oplopen tot totaal 25.000 euro. De volledig onafhankelijke geschillencommissie van de GAT bestaat uit 2 objectieve advocaten en alternatieve vakspecialisten. Zodoende kan er een objectief en rechtvaardig oordeel tot stand komen. De wet bepaalt dat indien de klager in het gelijk wordt gesteld, de proceskosten en de eventuele schadeclaim op jou als therapeut worden verhaald. Hier komt een goede beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om de hoek kijken!

Let op! De proceskosten en eventuele schadeclaim vallen onder de dekking bij de verzekeraar als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Voor meer informatie over de polisvoorwaarden verwijzen wij je door naar batverzekeringen.nl

15. Tuchtrecht en beroepscode

Om te voldoen aan het competentieprofiel dient de therapeut te vallen onder tuchtrecht. Tuchtrecht heeft een preventieve werking omdat er een beroepscode aan gekoppeld is. Deze beroepscode is een verzameling van handige richtlijnen voor verstandige praktijkvoering en helpt de Kwaliteitstherapeut om klachten in de praktijk te voorkomen. Verschillende zorgverzekeraars eisen dat therapeuten onder tuchtrecht vallen. Kwaliteitstherapeuten werken volgens de beroepscode van de GAT en de beroepscode van het RBCZ (waar alle Kwaliteitstherapeuten bij erkend zijn). Deze beroepscodes kunnen elkaar versterken en aanvullen. Tuchtzaken inzake Kwaliteitstherapeuten kunnen door TCZ worden behandeld.

16. Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Om te voldoen aan het competentieprofiel moet je als therapeut een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten die alle aspecten van het therapeutschap dekt. Kwaliteitstherapeuten worden collectief verzekerd via de BAT: Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten.

Beroepsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die voortkomt uit behandelingen die je geeft als alternatieve therapeut. Bijvoorbeeld: na de hypnotherapeutische sessie heeft de cliënt chronisch hoofdpijn. De cliënt klaagt bij de instantie en wordt in het gelijk gesteld. In dit voorbeeld is er een schadeclaim verbonden aan het bindende advies van de commissie. De hypnotherapeut moet de proceskosten en een schadeclaim betalen. De volledige Wkkgz reikwijdte valt onder beroepsaansprakelijkheid. Mocht er een tuchtrechtszaak voortkomen uit het Wkkgz proces dan valt dit ook onder de beroepsaansprakelijkheid.
Bedrijfsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die je cliënt kan oplopen die buiten je behandelingen valt maar wel binnen de verantwoordelijkheid van je bedrijf. Bijvoorbeeld: Een cliënt krijgt na de hypnotherapeutische behandeling een loszittende dakpan op het hoofd bij het verlaten van de praktijkruimte van de hypnotherapeut. De schade moet vervolgens vergoed worden door de hypnotherapeut omdat deze hiervoor aansprakelijk is.
Productaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die voort komt uit de verkoop van alternatieve producten of alternatieve geneesmiddelen.

Let op! De verzekeraar geeft alleen dekking als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Voor meer informatie, neem contact op met batverzekeringen.nl

17. AVG en privacy protocol

Om te voldoen aan het competentieprofiel moet je je als therapeut houden aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese privacy wetgeving die sinds 2018 moet worden nageleefd door complementaire beroepsbeoefenaars. De beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten helpt je op eenvoudige en overzichtelijke wijze te voldoen aan de AVG. Deze richtlijnen zijn voor elke therapeut inzichtelijk.

18. Website behandelaar

Om aan het competentieprofiel te voldoen moet je als therapeut een duidelijke representatieve website hebben die een duidelijk en eerlijk beeld geeft van jou als behandelaar. Op deze website wordt duidelijk omschreven wat de behandelvormen zijn die je toepast in je praktijk, wat de prijzen zijn van je behandelingen en welke behandelingen die je geeft gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering en welke behandelingen niet vergoed worden. Op de website is het virtuele schild geplaatst en op de website wordt melding gemaakt van de Wkkgz geschilleninstantie waar je bent aangesloten. Als dit het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is, dan kun je ook het virtuele GAT schild op je website plaatsen. Zodoende krijgen je cliënten een indruk van wat zij kunnen doen als zij niet tevreden zijn over de behandeling en weten zij dat je aangesloten bent bij een erkende beroepsorganisatie. Door het geven van deze informatie op je website kan je (potentiële) client dan eventueel ook nagaan of je echt aangesloten bent bij beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten.

In het kort de verplichtingen voor de websites van therapeuten:

 • Het schild moet geplaatst zijn en klikbaar zijn naar: https://kwaliteitstherapeuten.nl/
 • Op de website staat duidelijk wat voor behandelvormen je toepast in de praktijk
 • De prijzen van de behandelingen staan duidelijk op de website
 • Het GAT-schild moet geplaatst zijn (indien aangesloten bij GAT) en klikbaar zijn naar: https://gatgeschillen.nl/ met bijbehorende tekst (erboven geplaatst): ”Ik val als Kwaliteitstherapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
 • Het RBCZ logo moet op de website geplaatst zijn en klikbaar zijn naar: https://rbcz.nu/

Website visitatie
Alle websites van therapeuten worden actief gecontroleerd. Tijdens de visitaties doen de visiteurs ook een website visitatie. Mochten er dingen ontbreken of nog niet goed ingericht zijn dan zijn de visiteurs er om je verder te helpen met je website!

19. Uitgesloten behandelvormen

Sommige behandelvormen zijn uitgesloten. Deze staan beschreven in hoofdstuk 2 van het Reglement te vinden onderaan deze pagina.

20. Respecteren gedachtegoed

Om te voldoen aan het competentieprofiel moet je als therapeut het van der Wilk-gedachtegoed respecteren. Hoe is dit gedachtegoed ontstaan? En waar staat het voor? We leggen het je zo kort en krachtig mogelijk uit:

 • Het gedachtegoed is gebaseerd op het levenswerk van hypnotherapeut Rob van der Wilk
 • Het gedachtegoed is uitgewerkt en wordt verder vorm gegeven door Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk
 • Het gedachtegoed wordt onder andere uitgewerkt en in de praktijk gebracht door het bestuur van het de Beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten, CAT Collectief, het CAT-complementair en het GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten

Wat staat het gedachtegoed voor:

 • Iedereen die complementair behandelaar wil zijn, moet hiertoe de kans krijgen
 • Iedereen die kennis wil maken met complementaire geneeswijzen moet dit kunnen doen
 • Complementaire geneeswijzen zijn essentieel voor een gezonde samenleving
 • Samenwerking met de reguliere gezondheidszorg is essentieel
 • De beroepsorganisatie zet zich in om ingewikkelde zaken begrijpelijk te maken voor behandelaars en hun cliënten
 • Alle complementaire behandelaars worden binnen de beroepsorganisatie als gelijkwaardig gezien en behandeld
 • Hoge kosten mogen complementaire beroepsbeoefenaren niet in de weg staan om een goede praktijk te voeren
 • Hoge kosten mogen complementaire beroepsbeoefenaren niet in de weg staan om een inkomen te genereren
 • Hoge kosten mogen cliënten niet in de weg staan kennis te nemen/gebruik te maken van complementaire geneeswijzen
 • Een therapeut heeft tot doel kort-oplossingsgericht te werken
 • Een therapeut heeft een holistische visie en benadering
 • Een therapeut heeft tot doel het zelfherstellend vermogen van de cliënt aan te spreken
 • Een therapeut werkt beroepsmatig
 • Een therapeut houdt zich aan de Nederlandse Wet
 • Een therapeut zet zich in om te groeien als therapeut
 • Een therapeut maakt nooit misbruik van iemand met een levensbedreigende ziekte
 • De beroepsorganisatie streeft ernaar altijd vooruitstreven en innovatief te zijn, waar dit mogelijk is
 • De beroepsorganisatie streeft er naar kosten- en milieubesparend te werken en heeft een duurzaam karakter in alle opzichten
 • De beroepsorganisatie handelt altijd naar het belang van de therapeuten
 • De beroepsorganisatie streeft naar zoveel mogelijk ruimte voor therapeuten om ”jezelf te mogen zijn en blijven”
 • De beroepsorganisatie helpt therapeuten om met zo veel mogelijk comfort en met zo laag mogelijke kosten aan de Nederlandse wetgeving te voldoen
 • De beroepsorganisatie heeft tot doel dat complementaire behandelaars in de toekomst hun werk kunnen en mogen blijven uitvoeren
21. Zelfherstellend vermogen

Om te voldoen aan het competentie profiel wordt van een complementair behandelaar een holistische visie en benaderingswijze verwacht die er op gericht is het zelfherstellend vermogen van de cliënt te activeren. In geen geval is een therapeut slechts een symptoombestrijder. De symptomen van de problematiek worden herleid naar de oorzaken van de symptomen en de therapeut streeft samen met de cliënt naar een volledig herstel waarbij de oorzaken van een klachtenpatroon worden weggenomen.

Bronnen:

 • Kerncompetenties RBCZ www.rbcz.nu
 • Uitwerking beroepsopleiding RBCZ
 • Richtlijnen aangesloten beroepsorganisaties multidisciplinair RBCZ
 • Beroepscompetentieprofiel RBCZ therapeuten
 • Complementaire Kwaliteitstherapeuten – reglement